Prihláška do plaveckého kurzu pre dieťa:

Prihlasovanie na kurz plávania v šk. roku 2017/2018:   UŽ SPUSTENÉ!!!! (pre nových členov od 15.07.2017!!!)  TU!!! (stačí kliknúť a vyplniť)

Tešíme sa na Vás :-)

Rodič dieťaťa je povinný pred nástupom do plaveckého kurzu odovzdať prihlášku zodpovednej trénerke PaedDr. Zuzane Pupišovej, PhD., kde čestne potvrdzuje, že u dieťaťa neboli diagnostikované žiadne choroby, ktoré by mohli pri zvýšenej námahe či pri dlhšom pobyte vo vode zhoršiť príp. ohroziť zdravie dieťaťa, alebo by mohli spôsobiť ochorenie iných účastníkov plaveckého kurzu. Zdravotný stav dieťaťa umožňuje, aby dieťa navštevovalo kurzy plávania realizované organizáciou Plávanie SVK.


Tiež čestne prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami účastníka kurzu, hygienickými, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami – prevádzkovým poriadkom, porozumel im a zaväzuje sa ich dodržiavať. Rodič bol taktiež upozornený, že v prípade ich nedodržiavania, môže byť jeho dieťa vylúčené z kurzu plávania bez náhrady kurzovného. Týmto dáva súhlas Plávanie SVK na spracovanie, správu a archiváciu osobných údajov uvedených v záväznej prihláške so zverejnením v zmysle Zákona č. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Prihláška do denného športového tábora 2018: (info v aktualitách)

pre online prihlasovanie stačí kliknúť: TU!!!